Obelux CSW Four Output Series Datasheet 20140623 SOV-ES